Klar besked om Dokken

FÅ KLAR BESKED OM DOKKEN


 

 

 

Hvad indeholder Dokken Projektet?

Med bæredygtighed og klimatilpasning som grundpillerne, bliver Dokken en centralt beliggende bydel i Esbjerg, der forbinder den gamle bykerne med havnen. Dokken bliver et blandet blåt/grønt bykvarter, der vil rumme stort set alle behov. Der bliver således opført forskellige boligtyper til både unge og ældre. studerende og pensionister samt erhvervsaktive. Samtidig kommer området til at rumme nye erhvervsaktiviteter med kontorer, hotel, konferencecenter og serviceerhverv. Derudover kan der placeres børneinstitutioner, plejehjem, uddannelser og kultureller aktiviteter. 

Dermed vil Dokken ikke alene skabe muligheder for esbjergensere og byens turister med attraktive muligheder, men også kunne tiltrække nye borgere til byen. Den nye bydel vil med andre ord blive katalysator for vækst og arbejdspladser, øgede skatteindtægter, tale ind i den grønne dagsorden og vil blive et område der er sikret mod fremtidige klimaforandringer. 

Bilag: Helhedsplan for Dokken

 

 

Miljø & Klima

Bæredygtighed og klimatilpasning er udgangspunktet for udformningen af Dokken. På den måde opfylder Dokken FN's Verdensmål om bæredygtige byer. Byggeriet vil blive baseret på bæredygtige materialer, lavt energiforbrug, minimeret transportbehov og nærhed til den kollektive trafik. Samtidig vil byggeriet langs vandet værne mod stigende vandspejl og større regnvandsmængder, som følge af klimaudviklingen. 

Der vil ikke køre biler i området, men der vil være parkeringsmuligheder under området i en stor parkeringskælder, så det er let at komme til og fra Dokken uden kørsel i stræderne mellem bygningerne. 

Dokken vil være et bilfrit bykvarter.  

 

 

 

 

 

Opbakning blandt Esbjergs borgere

Det planlagte projekt har bred opbakning blandt borgerne i Esbjerg. En Megafonmåling gennemført i efteråret 2017 viser således, at 62% af de adspurgte ønsker boliger på Dokken, mens kun 18% mener, at det er en dårlig idé. 

Hele 79% af de adspurgte svarede, at de ønsker mere liv på havnen. 

Bilag: 
Megafonmåling 1.1
Megafonmåling 1.2

 

 

Historikken

Området bliver i 1999 vurderet overflødigt i forhold til Esbjerg Havns fremtidige behov, da DFDS' passagertrafik til England flytter til færgehavnen. Herefter åbner en regionplan mulighed for, at de dele af havnearealerne, der er blevet overflødige til havneformål, kan udnyttes til boliger, kontorer og lignende. Forudsætningen er, at udnyttelsen ikke giver anledning til væsentlige miljøkonflikter i forhold til virksomheder på Esbjerg Havn.

Der bliver i 2003 udarbejdet en VVM-redegørelse, der konkluderer, at det ikke vil få konsekvenser for nogen virksomheder på Esbjerg Havn, hvis udnyttelsen af området bliver ændret til bycenter med liberale erhverv. Virksomhederne ville med andre ord ikke blive stillet overfor krav om begrænsninger af miljøbelastninger (støj, lugt og luft). Herefter får Dokken status af centerområde og bliver lagt ind under Esbjerg Bymidte i en ny lokalplan og kommuneplan. 

 

 

 

 

 

Udviklingen

I de følgende år sker en række ændringer på områderne omkring Dokken. Gammelhavn og Proviantbygningen renoveres, mens Domhuset, Parkeston House og Deloittes kontorbygninger opføres. I 2013 bliver frysehuset nedlagt, og året efter skifter frysehusets areal anvendelse fra havnerelateret formål, til udnyttelse til liberale erhverv/kontorbygninger med udlejning. 

 

 

Virksomhederne omkring Dokken

Det nye bykvarter vil bidrage til at skabe vækst og liv i Esbjerg by. Dokken vil binde byen sammen med havnen og vandet uden at lægge hindringer i vejen for virksomhederne i havneområdet. Tværtimod vil erhvervslivet på havnen og i byen, få gavn af de øgede bosætningsmuligheder for esbjerggenserne. 

Byggeriet er planlagt således, at støj fra omkringliggende erhvervsvirksomheder ikke vil være et problem i forhold til Dokkens boliger, hvilket er dokumenteret ved grundige støjmålinger. De eksisterende virksomheder på havnen, tæt på Dokken, kan således uhindret fortsætte deres aktiviteter.

 

 

Miljøberegninger & Miljøvurdering

Den ændrede udnyttelse af arealerne giver i 2019 anledning til at foretage en ny risikoscreening af Dokken, hvilket sker i samarbejde med Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune. I den forbindelse ønsker kommunen yderligere dokumentation for, at betydende virksomheder i området ikke bliver begrænset i deres virksomhed, hvis anvendelsen af Dokken også kommer til at rumme boliger. Endnu engang viser miljøundersøgelserne, at ingen virksomheder overskrider de gældende grænseværdier for boliger (støj, lugt og luft).

Bilag 1.0: Supplerende miljøvurdering fremsendt til Esbjerg Kommune, Teknik og Miljø 28.01.2020

Bilagssamling fremsendt sammen med supplerende miljøvurdering af 28.01.2020

Bilag 1.1        Bilag 1.2            Bilag 1.3        Bilag 1.4          Bilag 1.5         


Bilag 2.0: Miljøberegninger og miljøvurderinger - opfølgning på Esbjerg Kommunes notat af 8. marts 2020

Bilag 2.1 Miljøberegninger og miljøvurderinger - supplerende oplysninger luft og lugt af 29.05.2020


Bilag 3.0: Miljøberegninger og miljøvurdering - opsamlende bemærkninger af 10.07.2020 

 

 

Beslutning

Støjberegninger, for virksomhederne, er udført af Sweco med udgangspunkt i de aftalte gældende støjgrænser for Dokken 55/45/40Db. Beregningerne er fremsendt til Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø den 28. januar 2020. Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø, fastlægger i notat af 8. marts 2020, at den gældende støjgrænse for Dokken er 55Db døgnet rundt. De udførte støjberegninger viser, at store dele af Dokken døgnet rundt er belastet mindre end 40Db, hvilket er grænseværdien for nattestøj for boliger. 

OBS!
Bilag 1.0: Tolkningen af gældende støjgrænser på Dokken - inklusiv bilag

I et notat til politikerne fra 6. august 2020, anerkender Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø, de gennemførte miljøundersøgelser - bortset fra de foreliggende støjredegørelser, hvor notatet konkluderer, at Dokken er støjbelastet, og at der ikke kan etableres boliger på Dokken.

OBS!
Bilag 2.0: Notat af 06.08.2020 

Økonomiudvalget bliver den 10. august 2020, præsenteret for et støjkort vedrørende kaj 603 i Sønderhavnen. Beregningerne viser sig at være udført for et skib der er for stort til at anløbe Kaj 603 i Sønderhavnen. Alligevel, er samme støjkort anvendt i Strategisk Analyse for Esbjerg Havn. Det besluttes, at der ikke må opføres boliger på Dokken med henvisning til de påståede støjgener. Dette meddeles Udviklingsselskabet Esbjerg Dokhavn A/S i en mail den 20. august 2020. 

OBS!
Bilag 3.0: Forkerte støjkort og uforståelige ændringer i Strategisk Analyse for udviklingen af Esbjerg Havn 

På et efterfølgende møde, den 27. august 2020, mellem repræsentanter for Teknik & Miljø og rådgivere fra Udviklingsselskabet Esbjerg Dokhavn A/S, erkender kommunens repræsentanter, at store dele af Dokken ikke er støjbelastet. Samtidig oplyses det, at Teknik o& Miljø ikke havde vurderet det fremsendte materiale, da de ikke havde kendskab til det konkrete projekt. Det bliver oplyst, at der politisk er truffet en beslutning om, at der ikke må etableres boliger på Dokken. Det betyder, at alt videre arbejde med Dokken sættes i stå, idet kommunen ikke længere ønsker at arbejde med sagen. 

OBS!
Bilag 4.0: referat fra møder mellem Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø og Udviklingsselskabet Esbjerg Dokhavn/rådgivere

 

 

Fakta om Dokken

Dokken er placeret i Esbjerg By på et areal, der tidligere var en del af havnen, men som siden 2004 har figureret i kommuneplanen som en del af midtbyen. Med sin unikke placering skaber Dokken bymæssig sammenhæng mellem byen, vandet og havnen. Dokken, som er den ældste del af byen og havnen, forbinder midtbyen, den grønne bypark og vandet, hvor der fra området er udsigt over Vadehavet til Fanø.

Grundareal ca. 38.000m2

Byggemulighed ca. 76.000 etagemeter

Pt. opført erhverv ca. 22.000 etagemeter

Forventet fremtidig opførelse af erhverv ca. 22.000 etagemeter

Forventet opførelse af boliger ca. 32.000 etagemeter fordelt på etageboliger, seniorboliger, atelierboliger og Townhouses

Friarealer til pladser, gårdrum og tagterrasser ca. 14.000m2

Parkeringspladser ca. 850 stk.

Projektudvikler: Udviklingsselskabet Esbjerg Dokhavn A/S 

 

 

Læs mere om Dokken

www.pedersengruppen.dk

Facebook: "Dokken - den blå bydel med det grønne hjerte"

Instagram: dokken_esbjerg

 

Supplerende bilag til materiale fremsendt til Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø 28.01.2020

Citycentralen støv

Kolding Coat opløsningsmiddel

Kolding Coat støv

Triple Nine lugt

Valsemøllen støv

ZPD lugt

Oversigtkort med farve

Oversigtskort ortofoto

 

Supplerende bilag til materiale fremsendt til Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø 29.05.2020

Citycentralen 1,5M

Citycentralen 25M

Citycentralen 50M

Triple Nine 1,5M

Triple Nine 25M

Triple Nine 50M

 

Supplerende bilag med støjudbredelseskort for skibstøj fremsendt til Esbjerg Kommune, Teknik & Miljø  

Støjudbredelseskort Kaj 305  10.07.2020

Støjudbredelseskort Kaj 603  19.08.2020